Felhívás óvodai jelentkezésre 2015 évben

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a törökbálinti önkormányzati és törökbálinti német nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodai beíratás időpontja: 2015. április 20-án  8 órától 17 óráig, valamint 2015. április 21-én 8 órától 17 óráig. Az óvodai felvételt megelőzően az intézményekben ovi tájékoztatóra kerül sor.


Kérjük, hogy jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

  • a kitöltött jelentkezési lapot,
  • saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagyszülők nyilatkozata), valamint
  • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását, amennyiben a felvételt azon a címen kérik, hogy a szülő Törökbálinton dolgozik, továbbá
  •  amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást.

 

A nemzetiségi nevelést folytató Csupaszív Kétnyelvű Óvodába történő jelentkezés esetén a fentebb felsorolt dokumentumokon kívül kérjük még csatolni nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 01.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében szerepelő I. és/vagy II. számú nyilatkozatot. (Az I. számú nyilatkozatban a szülő arról nyilatkozik, hogy kéri gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását, a II. számú pedig a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes nyilatkozat.)

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány (jelentkezési lap), valamint a Csupaszív Óvodába történő jelentkezéshez szükséges további űrlapok letölthetők a www.torokbalint.hu honlapról, valamint a német nemzetiségi önkormányzat honlapjáról – www.tbnko.hu -, és beszerezhető az óvodákban, a bölcsődében, valamint a polgármesteri hivatalban is. Felhívom a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül a érdeksérelemre hivatkozással kérheti a döntés felülvizsgálatát. Az erre vonatkozó kérelmet Törökbálint Város Jegyzőjének kell címezni, de az érintett intézménynél kell benyújtani.


Letölthető Dokumentumok: